Historie tím,
že lidi zpravuje o minulosti,
umožňuje jim soudit přítomnost
.“


Thomas Jefferson

Publikované práce k období druhé světové války:

 

Články:

 

GRUNTOVÁ, Jitka – PAKOSTA, Oldřich: Osvobození území svitavského okresu v květnu 1945. In Vlastivědný sborník okresu Svitavy 1985, Svitavy – Litomyšl 1985, s. 6– 20.

 

GRUNTOVÁ, Jitka – VAŠEK, František: Vlakové transporty vězňů z koncentračního tábora Osvětim v lednu 1945 přes východní Čechy. In Pomezí Čech a Moravy, svazek 4, Litomyšl 2000, s. 179–198.

 

GRUNTOVÁ, Jitka – VAŠEK, František: Období let 1918–1945. In Moravskotřebovsko, Svitavsko. Vlastivěda moravská, Brno 2002, s. 185–255 .

 

GRUNTOVÁ, Jitka: Kousek z regionální historie. In Přežili svou smrt. Pochody smrti, Praha 2005, s. 25–28.

 

GRUNTOVÁ, Jitka – VAŠEK, František: Obyvatelé východních Čech a Svatobořice. In  Internační tábor Svatobořice a jeho postavení v Protektorátu Čechy a Morava v plánech nacistické válečné mašinérie v letech 1942–1945. Sborník Mezinárodní kolokvium Kyjov 2007, Brno : Onufrius, 2008,  s. 89–93.

 

 

Publikace:

 

GRUNTOVÁ, Jitka: Památná místa protifašistického odboje na okrese Svitavy. Svitavy 1986.

 

GRUNTOVÁ, Jitka: Oskar Schindler, legenda a fakta. Brno : Barrister & Principal, 1997.

V obrazové příloze dokumenty Státního okresního archivu Svitavy se sídlem Litomyšl a Obecního úřadu Brněnec,  foto ČTK,  Dimitri Hagondokoffa (1997) a z archivu autorky.

Kniha je vyprodána.

 

GRUNTOVÁ, Jitka – VAŠEK, František: Boj o hranici. Moravská Chrastová 1938. Pro Obec Brněnec vydalo nakladatelství a tiskárna AUGUSTA Litomyšl roku 1998.

V obrazové příloze jsou použity fotografie Státního okresního archivu Svitavy se sídlem v Litomyšli, ze soukromých archivů Milana Henzla, Mgr. Milana Illy, Bedřicha Škraňky a autorů.  

Knihu lze zakoupit na Obecním úřadu Brněnec (starosta@brnenec.cz).

 

GRUNTOVÁ, Jitka – VAŠEK, František: Tragédie výsadku Gustava SchneideraPro Město Březová nad Svitavou vydalo nakladatelství a tiskárna AUGUSTA Litomyšl roku 2000.  

V obrazové příloze použity dokumenty  Moravského zemského archivu Brno, Státního  okresního archivu Svitavy se sídlem Litomyšl, fotografie Zdeňka Holomého, Martina Švancary a ze soukromého archivu autorů. Plánky nakreslil Lukáš Benc. 

Knihu lze zakoupit na Městském úřadu Březová nad Svitavou (tajemnik@brezova.cz).  

 

GRUNTOVÁ, Jitka: Legendy a fakta o Oskaru Schindlerovi. Praha : Naše vojsko, 2002.

Kniha je vyprodána.

GRUNTOVÁ, Jitka – VAŠEK, František: Málo známé zločiny. SD ve východních Čechách. Praha : Naše vojsko, 2008.

Přílohy:

1.  Struktura Říšského hlavního bezpečnostního úřadu (RSHA) Berlín.

2.  Struktura III. úřadu RSHA k 1. lednu 1941.

3.  Struktura VI. úřadu RSHA v roce 1939.

4.  Struktura Úřadovny velitele bezpečnostní policie a SD (Befehlshaber der  

     Sicherheitspolizei und des SD) Praha k 1. 3. 1945.

5.  Struktura vedoucího úseku SD (Leitabschnitt) Praha v letech 1939 –1942.

6.  Struktura vedoucího úseku SD (Leitabschnitt) Praha v letech 1942–1945.

7.  Přehled umístění služeben SD v Čechách a na Moravě.

8.  Organizace služeben SD ve východních Čechách k 1. lednu 1945.

9.   Organizační schéma služebny SD Hradec Králové k 1. únoru 1945.

10.  Systém toku informací u SD ve východních Čechách k 1. únoru 1945.

Knihu lze zakoupit: Naše vojsko — knižní distribuce, s. r. o. (info@nasevojsko.eu)

Nevydáno tiskem, pouze na CD

GRUNTOVÁ, Jitka  VAŠEK, František: Lesníci východních Čech v odboji 19391945, Brno – Březová nad Svitavou 2008, 88 stran textu a fotografií.

: